CLASSES
CLASSES/VINYASA


Chỉ vui, không sợ hãi!

  • Awaken Flow

  • Vinyasa Flow

  • Mindful Flow

  • Move Strong

  • Power Sunset 


Vinyasa là một phong cách Yoga mà ta thực hành kết nối hơi thở có ý thức với chuyển động mượt mà. Nhiều tư thế Yoga (asana) được liên kết với nhau trong một chuỗi liên tục, gần như một bài khiêu vũ. Trong suốt lớp tập, học viên luôn ý thức về hơi thở đồng thời phối hợp chuyển từ asana này sang asana khác, từ nỗ lực sang buông thư.


Tại OM Factory, chúng tôi thích khám phá và kết hợp các phong cách yoga khác nhau với âm nhạc và định tuyến, để khuyến khích sự đồng bộ của cơ thể, tâm trí, hơi thở, và trái tim.


VINYASA HƯỚNG DẪN BỞI THUÝ:
︎︎︎Huế Lê
︎︎︎Harry JD
︎︎︎June Bùi
︎︎︎CHECK SCHEDULE