SCHEDULESCHEDULE

Vui lòng dùng chương trình dưới đây để đặt hẹn trước cho bất kì lớp học nào mà bạn định đến.


  • Thời gian đặt hẹn được mở 1 tuần trước ngày học. Nếu danh sách đã đầy, bạn sẽ được chuyển vào danh sách chờ.

  • Bạn cần có tài khoản học viên của Momence và có gói thành viên đang hiệu lực trong tài khoản, để có thể đăng kí lớp.

  • Bạn có thể đến tập tất cả các lớp mà không nhất thiết đặt chỗ qua chương trình, với điều kiện lớp tập còn chỗ.

  • Chúng tôi khuyến khích bạn đến sớm 10-15 phút trước giờ vào lớp, để hoàn thành các thủ tục và ổn định.


SEE YOU ON THE MAT / IN THE AIR!